Oorwinningskruis

Oorwinningskruis
Neem jou kruis op en volg My

Wednesday, February 7, 2007

Ons Nuwe Godsdiens

Die Evangelie van die Lewe.Vir tweeduisend jaar word aan ons voorgehou dat ons saligheid te vinde is in die marteling en moord op die Messias.

Johannes 13
2 En gedurende die maaltyd—die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai—
27 En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus se vir hom: Wat jy doen, doen dit haastig.


Die Satan het die moord op die Messias beplan. Daar word van my verwag word om my saligheid in ‘n bose daad van Satan te soek en te vind? Dit is mos ‘n evangelie van die dood. Dit kan mos nie die boodskap wees wat die Messias gebring het nie.
Jesus werp meer duidelikheid in sy gebed aan die Vader.

Johannes 17
1 Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gese: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik—
2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom
gegee het, die ewige lewe kan gee.
3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus
Christus wat U gestuur het.
4 Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen,
het Ek volbring.


Die Messias het sy werk afgehandel voor die moord. Hy het dit reeds volbring. Wat was die doel van die opstanding dan?

Hebreërs 2
14. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig
15 en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry.


Deur die opstanding het die Messias die dood, en daarmee vir Satan oorwin. Wie moet hierdie feite regstel? Het die Messias ‘n volk in gedagte gehad?

Tweeduisend jaar gelede het die Messias ‘n boodskap gerig aan ‘n spesifieke adres. Daardie boodskap is versteek in ‘n gelykenis, op so ‘n wyse dat die geadresseerde dit sou verstaan.
Kan ons egter aanvaar dat Jesus sekere boodskappe versteek, sodat dit slegs deur ‘n bepaalde groep verstaan sou word?

Matthéüs 13
10 Die dissipels het vir Jesus kom vra: Hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mense praat?
11 Hy het hulle geantwoord: Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.


Hierdie geheime waarna die Messias verwys, het betrekking op die koninkryk van die hemel

Gelykenis van die Verborge Skat

Matthéüs 13
44 Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n skat wat verborge is in ‘n saailand, wat ‘n man kry en wegsteek; en uit blydskap gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand.

Die Messias het in sy boodskap, 'n skat versteek, sodat net diegene wat sy Vader waardig is, dit sal verstaan. Daardie skat is die koninkryk van die hemele. Om daardie skat te ontdek, is dit nodig om vaardig te wees in die taal van die boer. Want die leidrade is deur die Messias gegee in die taal van die boer en die boodskap is geadresseer aan die boer.

Die gelykenis van die boere en die wingerd

Matthéüs 21
33 Luister na nog 'n gelykenis, het Jesus gese. Daar was 'n grondbesitter wat 'n wingerd geplant en 'n klipmuur daar rondom gebou het. Hy het daarin ook 'n parskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan.
34 Toe dit tyd geword het vir die druiweoes, het hy van sy slawe na die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal.
35 Maar die boere het sy slawe gevang, die een geslaan, en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig.
36 Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes, maar die boere het met hulle net so gemaak.
37 Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte: hulle sal tog my seun ontsien.

38 Maar toe die boere die seun sien, se hulle vir mekaar: "Dit is die erfgenaam dié. Kom ons maak hom dood en vat sy erfenis."
39 Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak.
40 As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen?
41 Hulle antwoord Hom: Hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee.
42 Toe se Jesus vir hulle: Julle het tog al in die Skrif gelees: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë.
43 Daarom se Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer.
44 Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en die een op wie hy val, sal hy vermorsel.
45 Toe die priesterhoofde en die Fariseërs Jesus se gelykenisse hoor, het hulle besef dat Hy op hulle sinspeel.
46 Daarom wou hulle Hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom as 'n profeet beskou het.


In hierdie gelykenis verduidelik die Messias sy eie situasie en die doel waarvoor die Vader hom gestuur het. Daar word tussen twee groepe onderskei. Diegene wat betrokke was by die moord; en diegene wat nie die seun se bloed aan hulle hande het nie.

Die moordenaars se lot word soos volg deur die dissipels verduidelik:


Hulle sal ‘n vreeslike dood sterf.


Hulle verbeur die wingerd.

Jesus verklaar dat die koninkryk van God van hulle weggeneem sal word.
Die dissipels se verder dat die wingerd aan "ander boere" verhuur sal word, wat hom die vrugte op die regte tyd gee. Jesus verwys uitdruklik na hierdie "ander boere" as ‘n volk, wanneer Hy se: "Daarom se Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer.

Het die volk, waarna die Messias verwys, op ons betrekking? Het ons die reg om aan te meld om die wingerd oor te neem?

Ons vind ons antwoord by Siener van Rensburg. Siener het ‘n visioen gesien wat aansluit by die "gelykenis van die boere en die wingerd".

394. 10 Januarie 1926 -

Die Wingerd loot meen geloof.

Le 'n tros rijp druiwe langs 'n sloot en een wit diamant kom in gesig.
In 1906 het ek 'n wingerd loot van Wes zien oor kom en aan die loot het die tros druiwe gehang.


Toe hoor ek 'n stem tot mij seh dat ek van water en brood zal lewe tot ek van die vruch zal geeët het. Toe Kom 'n vrouw mens uit met 'n groot tros druiwe uit in haar hand voor mij.

Siener se visioen verwys na ons geloof. Water en brood sal ons eet, totdat ons van die druiwe eet wat die vrou in haar hand hou.

Wat se die Messias?

Matteus 26
29 Maar Ek se vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op die dag wanneer Ek dit met julle sal nuut drink in die koninkryk van my Vader.

Die vraag is nou. Is ons gereed om die wingerd oor te neem? Is ons daardie volk waarna die Messias verwys? Is dit saam met die Boér wat die Messias nuut sal drink? Hoe lyk daardie volk?

Daardie volk;

het nie die bloed van die Messias op sy hande nie,

vind nie sy vergifnis en saligheid in die marteling en moord op die Messias nie,

vind wel sy saligheid in die boodskap van Jesus en in sy opstanding uit die dood.

As ek die boodskap van die Messias verstaan en nie Sy bloed aan my hande het nie, is ek geregtig om aanspraak te maak op die wingerd. Dit is die evangelie van die lewe. Die gelykenis van die Boere en die wingerd is vir ons geskrywe. Ons staan vandag met ‘n sleutel in ons hande. Die Boere wat hierdie boodskap verstaan, sluit die tweeduisend jaar lange hoofstuk van die evangelie van die dood af en verkondig die evangelie van die lewe.

Jesus verkondig:
Daarom se Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal lewer.

Is jy deel van hierdie volk?

Dit is tyd dat ons ‘n ondubbelsinnige keuse uitoefen!

Liefde groete.

Die Ou ManBronnelys
Die Bybel, 1953 uitgawe. Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Die Bybel, 1983 uitgawe. Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Snyman Adriaan, Siener van Rensburg, Boodskapper van God 2001


****